Υπερηχητικός οξυγονοκολλητής για τη συλλογή ηλιακής θερμότητας